Avís Legal

1. TITULARITAT DE LA WEB

ROSSINYOL NOU, amb domicili social al camí de la Vall d’Horta nº4A, 08212 de Sant Llorenç Savall , amb NIF 52596792R i amb direcció de correu electrònic a efectes de contacte info@rossinyolnou.cat (el “Titular”) és propietari del portal web www.rossinyolnou.cat i www.rossinyolnou.com (el “portal”).

2. OBJECTE

El present Avís Legal estableix les condicions generals que regulen l’accés, navegació i ús del Portal, així com dels Continguts que l’integren, la titularitat del qual correspon a ROSSINYOL NOU .

L’accés al Portal, l’ús dels Continguts, i serveis oferts en el mateix, així com la complementació de formularis, la publicació d’informació, l’enviament de sol•licituds d’informació, consultes, queixes, la recepció de newsletters i, en general, qualsevol acte de naturalesa similar als anteriors implica l’adquisició de la condició d’Usuari i l’acceptació sense reserves ni limitacions de l’Avís Legal, de la Política de Privacitat i de les Condicions de Venda que, si s’escau, s’hagin establert a l’efecte i que formaran part integrant del present Avís Legal. L’usuari ha de llegir atentament i conèixer el contingut del present Avís Legal.

3. ACCÉS I ÚS DEL PORTAL

Llevat que s’estableixi expressament el contrari, l’accés i ús del portal per part dels usuaris té caràcter lliure i gratuït.

La contractació dels serveis que puguin ser oferts per ROSSINYOL NOU mitjançant el Portal poden estar subjectes als requisits formals com ara el registre previ, l’emplenament de formularis, formalitzar la subscripció als newsletters, el pagament de despeses i la prèvia acceptació de les Condicions de Venda que resultin d’aplicació.

Per a la contractació d’algun servei ofert a través del Portal, l’Usuari ha de procedir al seu registre, aquest serà responsable d’aportar informació veraç i actualitzada, garantint l’autenticitat de totes aquelles dades que introdueixi a l’hora d’emplenar els formularis per accedir als serveis de què es tracti. Si com a conseqüència del registre, l’usuari hagués de fer ús d’un identificador i contrasenya, aquest es compromet al seu ús diligent i a mantenir la confidencialitat i custòdia dels mateixos.

ROSSINYOL NOU es reserva el dret de suprimir de www.rossinyolnou.cat qualsevol comentari o opinió dels usuaris que sigui contrari a la legalitat vigent, especialment en els casos que vulneri els drets i les llibertats fonamentals de la persona.

ROSSINYOL NOU es reserva la facultat de suspendre o interrompre, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, l’accés als serveis i continguts del Portal, així com la configuració mateixa del Portal i les seves prestacions amb motiu d’operacions de manteniment , actualització i millora, sense possibilitat per part de l’usuari de reclamar ni exigir cap indemnització.
4. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT

En la màxima mesura permesa per la legislació aplicable, el ROSSINYOL NOU no garanteix ni es fa responsable de:
• L’existència d’interrupcions o errors en l’accés al Portal, així com problemes tècnics o fallades que es produeixin durant la connexió a Internet;
• L’absència d’errors o inexactituds en els Continguts, productes o serveis oferts al Portal;
• L’absència de virus i altres components nocius al Portal o al servidor que el subministra;
• La invulnerabilitat del Portal i/o la inexpugnabilitat de les mesures de seguretat que s’adoptin en el mateix;
• La fiabilitat i/o adequació, per a un propòsit o fi particular, del Portal, dels productes o serveis incorporats al mateix i de la informació publicada i/o subministrada amb relació a aquests productes o serveis;
• Els danys o perjudicis que causi, a si mateix o a un tercer, qualsevol persona que infringís les condicions, normes i instruccions que el Titular estableix al Portal o mitjançant la vulneració dels sistemes de seguretat del mateix;
• Qualssevol altres danys que puguin ser causats per motius inherents al no funcionament o al funcionament defectuós del Portal o dels llocs web als quals, si s’escau, s’hagin pogut establir enllaços (links).

ROSSINYOL NOU declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins les seves possibilitats i de l’estat de la tecnologia, per garantir el funcionament del Portal i evitar l’existència i/o transmissió de virus i altres components nocius als usuaris.

ROSSINYOL NOU realitza els màxims esforços per evitar errors en els continguts que es publiquen al Portal. El Titular tampoc es fa responsable dels possibles errors de seguretat o desconnexions que es puguin produir ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari), els fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de la presència de virus a l’ordinador de l’usuari, utilitzat per a la connexió al Portal, o d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades del mateix.

5. DRETS DE PROPIETAT INTEL•LECTUAL I INDUSTRIAL

ROSSINYOL NOU és propietari sobre els continguts disponibles a través del Portal, incloent, els textos, fotografies i vídeos.

6. PROTECCIÓ DE DADES

ROSSINYOL NOU tractarà les dades personals recollides a través del Portal de conformitat amb la Política de Privacitat.

7. GENERALITATS

Per a qualsevol comunicació amb el ROSSINYOL NOU, els usuaris hauran de dirigir-se a través dels mitjans de contacte indicats en la l’apartat 1, preferentment per via electrònica. En tot cas, les comunicacions del Titular cap a l’usuari es realitzaran preferentment per via electrònica, utilitzant les dades de contacte subministrades. L’Usuari accepta expressament la utilització del correu electrònic com a procediment vàlid per a l’intercanvi d’informació i la remissió de comunicacions amb el Titular.

8. LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE

El present Avís Legal es regirà i interpretarà de conformitat amb el que estableix la normativa espanyola.
Qualsevol controvèrsia, reclamació o disputa pel que fa a la interpretació, execució i/o resolució d’aquest Avís Legal es sotmet als jutjats i tribunals de la ciutat de Sabadell.