Condicions de Venda

1.PREU I FORMA DE PAGAMENT

Quan el ROSSINYOL NOU accepta la sol•licitud de reserva d’una Activitat a través del Portal, l’Usuari haurà de pagar el preu establert de l’Activitat. Aquestes quantitats han d’incloure IVA.

El pagament s’ha de fer a través del sistema de banca electrònica facilitat en el Portal i en qualsevol de les divises disponibles. L’Usuari accepta que el pagament en una divisa diferent de l’euro pot comportar costos de conversió.

Les despeses addicionals i els descomptes aplicables figuraran degudament desglossats.

En cap cas, el ROSSINYOL NOU cobrarà als Usuaris imports addicionals que no haguessin estat publicats al Portal amb caràcter previ a la reserva de l’Activitat.

En el moment que es faci efectiva la reserva, el preu pagat per l’usuari quedarà retingut fins que el ROSSINYOL NOU accepti les dates de la reserva i sigui validada, moment en el qual l’Usuarí rebrà una confirmació per correu electrònic .

2. OBLIGACIONS DELS USUARIS

Els Usuaris es comprometen a assistir a les Activitats planificades. En cas de retard, l’Usuari haurà d’avisar al ROSSINYOL NOU, qui prendrà la decisió d’esperar, començar o cancel•lar l’Activitat.

La no compareixença no dóna cap dret de devolució sobre l’import pagat per a l’Activitat.

3. POLÍTICA DE CONDICIONS METEREOLÒGIQUES

En el cas que l’Activitat depengui del fet que es compleixin determinades condicions meteorològiques i aquestes impedeixin que l’Activitat es realitzi el dia inicialment previst, el ROSSINYOL NOU haurà de proposar una data alternativa per a la celebració de l’Activitat. En el cas que no sigui possible fixar una data alternativa o aquesta no sigui acceptable per a l’Usuari, aquest tindrà dret a la devolució del 80% de l’import total de l’Activitat que hagués pagat.

4. CANCEL•LACIÓ D’ACTIVITATS

L’Usuari està facultat a cancel•lar en qualsevol moment l’Activitat prèviament reservada, d’acord amb les següents condicions:

• Reemborsament del 50% fins a 5 dies abans. Res en els darrers 5 dies.

Per a això, l’Usuari haurà d’enviar un correu electrònic a info@rossinyolnou.cat dins dels terminis previstos a les condicions establertes. L’Usuari rebrà una confirmació que la seva sol•licitud de cancel•lació ha estat atesa. En cas que l’Usuari no rebi la confirmació anterior, s’haurà de posar en contacte amb ROSSINYOL NOU el més aviat possible a través del telèfon 661 165 995.

El ROSSINYOL NOU està facultat per a cancel•lar una Activitat prèviament acceptada per causes meteorològiques o de força major. En aquests casos, el titular es compromet a oferir una data alternativa prèviament consensuada amb l’Usuari.

En cap cas es reemborsarà l’import íntegre del preu que s’hagi pagat.

5. GARANTIES

ROSSINYOL NOU garanteix que les Activitats seran desenvolupades segons la descripció facilitada al Portal.

El ROSSINYOL NOU es compromet a:

• Contractar una assegurança adequada pel desenvolupament de l’Activitat, així com disposar de tots els permisos, llicències i autoritzacions que siguin necessaris.
• No realitzar Activitats que destrueixin o posin en perill el lloc de realització de l’Activitat, els seus habitants o visitants, que puguin resultar perjudicials per al medi ambient o que de qualsevol altra manera resultin il•legals.

6. RESPONSABILITAT

Els Usuaris són responsables en exclusiva de mantenir un comportament adequat durant el desenvolupament de l’Activitat i, en particular, es comprometen a actuar de conformitat amb la legalitat vigent i a no cometre cap tipus d’acte que pugui arribar a considerar-se delictiu. ROSSINYOL NOU no assumirà cap responsabilitat com a conseqüència de la finalització anticipada de l’Activitat a causa del comportament inadequat de l’Usuari.

7. RECLAMACIONS

En cas de queixes i reclamacions derivades del present Contracte o sobre l’Activitat, l’usuari podrà posar-se en contacte amb el ROSSINYOL NOU a través de l’adreça de correu electrònic info@rossinyolnou.cat , trucant al número de telèfon (+34) 661 165 995 o dirigint-se per escrit a Camí de la Vall d’Horta 4A, Rossinyol Nou, 08212 Sant Llorenç Savall.
En qualsevol cas els guies tenen a la disposició de l’Usuari els fulls de Reclamació Denuncia oficials.